Přednášející

Martin Nodl, Ph.D.

Zaměřuje se na dějiny pozdního středověku, sociální a kulturní dějiny, dějiny historiografie V letech 1988-1995 studium historie na Filozofické fakultě UK, diplomová práce Stříbro 1380-1420. Populace-migrace-integrace. V letech 2011-2013 doktorské studium historie na Filozofické fakultě MU, doktorská práce Dekret kutnohorský.

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Profesor dějin filozofie na katedře filozofie FF Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se sociální filozofií a dějinami české filozofie, zejména osobností T. G. Masaryka. Autor knížek Studie k dějinám českého myšlení 20. století (1999), Minulý konec století (2000), Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968 (2008), Česká filozofie v šedesátých letech (2009), O Masarykovi (2009), spoluautor Demokracie je diskuse... Česká filosofie 1918-1938 (2005). Česká filosofie v letech protektorátu (2007), Česká filosofie v letech 1945-1948 (2013).

Ing. Petr Gočev, Ph.D.

Působí na Yale University v USA. Studoval ekonomii, informatiku a filosofii na VŠE v Praze. Působil jako vysokoškolský pedagog a výzkumník. Věnuje se hospodářské politice a politické ekonomii.

doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D.

Sociolog a historik. Předmětem jeho zájmu je historická paměť, dějiny levice a post-komunismus. Vydal čtyři desítky článků v odborných časopisech. Je autorem tří monografií: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace (2015).

Mgr. Tomáš Tyrlík

je absolventem Evangelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, teologii studoval rovněž v německém Erlangen a na Křesťanské teologické akademii ve Varšavě. Studium ukončil v roce 1994 a dne 31. července 1994 byl uveden (ordinován) do úřadu duchovního Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV).
V letech 1994-2003 byl farářem ve sboru SCEAV ve Frýdku-Místku. Od roku 2003 do března 2017 byl pastorem farního sboru SCEAV v Třanovicích.
V roce 1998 byl zvolen seniorem Frýdeckého seniorátu SCEAV a v roce 2006 členem Církevní rady SCEAV. Od roku 2001 vedoucím organizačního týmu pořádající „Konference rodin“. V minulosti přednášel na Ostravské univerzitě, katedře křesťanské výchovy.
V letech 2011-2017 byl náměstkem biskupa Slezské církve evangelické a. v. a od května 2017 převzal úřad biskupa této církve.

Mgr. Petr Chaluš

Konzultant v oblasti mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, podpora přenosu inovací mezi školami v Evropě. Vystudoval FFUK, obor pedagogika. Pedagogické zkušenosti zejména z práce v ZŠ, částečně i v MŠ a SŠ.  Zkušenosti s pedagogickým poradenstvím, podporou žáků se specifickými poruchami učení, prevencí šikany, multikulturní výchovou, školním parlamentem.  Zkušenosti v oblasti vzdělávání učitelů, v oblasti řízení projektů ve vzdělávání, v podpoře inovací a informačních technologií ve vzdělávání. Sympatizuje s antipedagogikou, angažuje se taky v EDUin.

Petr Gibas, Ph.D.

vystudoval geografii města na University College London v Londýně, doktorát z antropologie obdržel na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Ve své doktorské práci se zabýval post-socialistickou (post)industriální krajinou, její estetikou a estetizací. Jeho současný odborný zájem nicméně pokrývá otázky spojené s domovem a jeho vztahem k bydlení, studium materiální kultury domova, problematika mimo-lidského ve společenských vědách, fenomenologická geografie a v neposlední řadě město, jeho plánování a vyjednávání městských prostor, zejména těch spojených s prožitkem domáckosti. Proto se v současnosti věnuje výzkumu zahrádkových osad a spolupracuje na výzkumu bezdomovectví (v Praze a Plzni). Je spolueditorem knih Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things (2011), Non-humans in Social Science: Ontologies, Theories and Case Studies (2014), Non-humans and after in Social Science (2016) a Zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? (2013).

Nahoru