Přednášející

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Český egyptolog a archeolog. Od roku 2013 je ředitelem Českého egyptologického ústavu. Vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiu egyptologie v Hamburku v roce 1997 obhájil doktorát a v roce 2009 byl jmenován profesorem.

Zabývá se vývojem starověkých civilizací, vztahem člověka a přírodního prostředí a dlouhodobě též vývojem komplexních společností. Je vedoucím projektu Českého egyptologického ústavu pro archeologické a environmentální výzkumy v Egyptě a Súdánu. Jeho hlavním badatelským zájmem je období stavitelů pyramid za Staré říše. V Egyptě působí již od roku 1991, v letech 2002–2003 vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí. Od r. 2011 je držitele koncese pro výzkum pyramidového pole v Abúsíru.

V minulosti vyučoval na vysokých školách v Berlíně a na University of Pennsylvania. V roce 2014 mu byl udělen W. K. Simpsonchair na Americké Univerzitě v Káhiře. Získal řadu ocenění – například od švýcarské Nadace SchiffGiorgini, Amerického Albrightova ústavu v Jeruzalémě, stipendium Fulbrightovy komise, cenu rektora UK nebo cenu Bedřicha Hrozného.

Mohamed Abbas

Zakládal první islámskou organizaci, v roce 1991 všeobecný svaz muslimských studentů, podílel se na nadaci pro zřízení islámského centra, muslimské unie. Byl zakladatelem internetové stránky, muslimských listů, nyní předseda muslimské unie.

Jaroslav Franc, Th.D.

Vystudoval katolickou teologii a religionistiku. Disertační práci obhájil na téma života a díla teologa a orientalisty Aloise Musila. Věnuje se studiu spirituality křesťanského Východu, mezináboženským vztahům a také spiritualitě moderního člověka. Působí jako odborný asistent na Katedře pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci a na Institutu interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu tamtéž.

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.

Emeritní profesor historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR a ředitel Českého historického ústavu v Římě; vedoucí redaktor Českého časopisu historického a dalších periodik.

Působil jako prorektor Univerzity Karlovy pro zahraniční styky (1997-2000), ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR (1998-2005), místopředseda Akademie věd ČR (2005-2013), předseda Sdružení historiků ČR (1996-2002), předseda Českého národního komitétu historiků (2002-2010).

Zabývá se dějinami raného novověku, dějinami novodobé historiografie a civilizačními problémy. Je autorem 20 knih a asi 500 studií, publikovaných v mnoha zemích Evropy, Ameriky, Asie a Austrálie.

Jacques Rupnik

Známý politolog, historik a novinář specializující se na střední a východní Evropu.

Nahoru