Budoucnost státu

Moderuje a řídí doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Přednáší:

Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.

Globalizace
Žijeme v éře globálního obchodu na globálních trzích, globální komunikace, globálního cestování a globální migrace, globálních společností i globálního ničení životního prostředí. I když je globalizace všeobecně přijímána jako nové paradigma společnosti, zůstává v obecném diskurzu pozoruhodně vágní. Existuje mnoho teoretických konceptů, které ukazují, jak se globalizace podílí na transformaci moderní společnosti a erozi jejích tradičních pilířů – zejména moderního státu. Proměnu moderního státu v podmínkách globalizace lze asi nejlépe vystihnout jako destabilizaci tradičních definičních znaků státu: území, obyvatelstva a správních struktur. Strukturální změny, ke kterým nyní dochází, v mnoha důležitých ohledech vyjadřují jasný rozchod s bezprostřední minulostí symbolizovanou ideou moderního státu, jak ji popsal např. Max Weber. Často se navíc zdá, jako by idea tradičního moderního státu nebyla v současné době už smysluplná – a o to méně se dala prakticky realizovat. Přednáška si klade za cíl nejen zprostředkovat složitost, význam a nejednoznačný charakter procesu globalizace, ale i zachytit jeden z možných způsobů, jak můžeme popsat a vysvětlit její průběh i dopad na podobu moderní společnosti.

PhDr. Radek Buben

Státy versus politické režimy. Proměny chápání státu a státnosti ve společenských vědách a mimoevropské politické praxi.
Příspěvek se zaměří na analýzu debat o vztahu dvou konceptů v sociálních a humanitních vědách, totiž konceptu státu a typů politických režimů (demokracie, autoritářství atd.), a na důležitost, jež jim byla v různých epochách dávána. Zejména ve teoretických debatách o demokracii a její ne/schůdnosti v mimoevropském světě se řada teoretiků problémem státu a státnosti nezabývala a koncentrovala se na jiné politické a společenské proměnné. Stejně nebyly nedostatečná státnost a slabé státní kapacity (M. Mann) příliš reflektovány v širším demokratizačním diskurzu po studené válce. Jádrem příspěvku bude teze, že budování státu (a státnosti) a demokracie jsou dva v mnoha ohledech protikladné procesy, které se však v mimoevropském světě mají odehrávat paralelně, což může vést - a často vede - k neúspěchu obou snah.

Nahoru